മരിച്ചു പോയ ജീവനക്കാർക്കും ശമ്പളം കൊടുക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനം

മരിച്ചു പോയ ജീവനക്കാർക്കും ശമ്പളം കൊടുക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനം