ബോക്സിങ് ഡേ ടെസ്റ്റ്; ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കെതിരെ കൂറ്റൻ ലീഡ് ലക്ഷ്യമിട്ട് ഇന്ത്യ

ബോക്സിങ് ഡേ ടെസ്റ്റ്; ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കെതിരെ കൂറ്റൻ ലീഡ് ലക്ഷ്യമിട്ട് ഇന്ത്യ