ബസ് മുതലാളിയിൽ നിന്ന് തൂപ്പുകാരനിലേക്ക്; എഴുത്തുകാരനാകാൻ ആഗ്രഹിച്ച പ്രകാശന്‍റെ ജീവിത കഥ

ബസ് മുതലാളിയിൽ നിന്ന് തൂപ്പുകാരനിലേക്ക്; എഴുത്തുകാരനാകാൻ ആഗ്രഹിച്ച പ്രകാശന്‍റെ ജീവിത കഥ