ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികളുടെ പ്രതിഷേധം കണ്ടില്ലെന്ന് നടിച്ചാല്‍ സര്‍ക്കാരിന് ജനങ്ങള്‍ക്ക് മുന്നില്‍ മുട്ടിലിഴയേണ്ടിവരും: ശോഭ സുരേന്ദ്രന്‍

ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികളുടെ പ്രതിഷേധം കണ്ടില്ലെന്ന് നടിച്ചാല്‍ സര്‍ക്കാരിന് ജനങ്ങള്‍ക്ക് മുന്നില്‍ മുട്ടിലിഴയേണ്ടിവരും: ശോഭ സുരേന്ദ്രന്‍