സ്‌പൈന ബിഫിഡ എങ്ങനെ ചികിത്സിച്ചുമാറ്റാം?

സ്‌പൈന ബിഫിഡ എങ്ങനെ ചികിത്സിച്ചുമാറ്റാം?