കാറിടിച്ച് ശരീരം തകർന്നെങ്കിലും നന്ദനയുടെ മനസ്സിന് കാരിരുമ്പിന്റെ കരുത്താണ്

കാറിടിച്ച് ശരീരം തകർന്നെങ്കിലും നന്ദനയുടെ മനസ്സിന് കാരിരുമ്പിന്റെ കരുത്താണ്