തലസ്ഥാനത്തെ തുടർച്ചയായ ഗുണ്ടാ ആക്രമണങ്ങളിൽ കർശന നടപടിയുമായി പോലീസ്

തലസ്ഥാനത്തെ തുടർച്ചയായ ഗുണ്ടാ ആക്രമണങ്ങളിൽ കർശന നടപടിയുമായി പോലീസ്