മലപ്പുറത്ത് ആത്മഹത്യാപ്രേരണാ കുറ്റം ചുമത്തി സിവില്‍ എക്‌സൈസ് ഓഫീസറും അധ്യാപകനും അറസ്റ്റില്‍.

മലപ്പുറത്ത് ആത്മഹത്യാപ്രേരണാ കുറ്റം ചുമത്തി സിവില്‍ എക്‌സൈസ് ഓഫീസറും അധ്യാപകനും അറസ്റ്റില്‍.