രാജ്യത്ത് കൂടുതൽ പേരുടെ ഒമൈക്രോൺ പരിശോധന ഫലം ഇന്ന്

രാജ്യത്ത് കൂടുതൽ പേരുടെ ഒമൈക്രോൺ പരിശോധന ഫലം ഇന്ന്