ജ്വല്ലറിയുടെ പേരിൽ നിക്ഷേപ തട്ടിപ്പ്, ഭാഗ്യപരീക്ഷണത്തിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടത് കോടികൾ

ജ്വല്ലറിയുടെ പേരിൽ നിക്ഷേപ തട്ടിപ്പ്, ഭാഗ്യപരീക്ഷണത്തിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടത് കോടികൾ