ബിജെപി ഭീഷണി അവഗണിക്കാനാവില്ലെന്ന് സിപിഎം രാഷ്ടീയ സംഘടനാ റിപ്പോർട്ട്

ബിജെപി ഭീഷണി അവഗണിക്കാനാവില്ലെന്ന് സിപിഎം രാഷ്ടീയ സംഘടനാ റിപ്പോർട്ട്