Phòng chống 'tham nhũng vặt' trong CSGT, chấn chỉnh tác phong, văn hóa ứng xử khi làm nhiệm vụ