គណបក្ស​ហ៊្វុនស៊ិនប៉ិច⁣បាន​ដាក់⁣បញ្⁣ជីគណបក្សនយោបាយ ឈរឈ្មោះបោះឆ្នោត