Các chính sách liên quan đến DNXH phải rõ ràng và minh bạch