Đồng chí Tống Trân, Chủ tịch HĐND thị xã phát biểu bế mạc kỳ họp