Doanh nghiệp cần có chính sách hỗ trợ để giảm chi phí logistics