កងទ័ពកម្ពុជា ចិនបញ្ជាប់សមយុទ្ធនាគមាសឆ្នាំ២០១៨ជោគជ័យដោយបង្ហាញទំនាក់ទំនងយោធារឹងមាំ