Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp: Vấn đề hiện nay