លោក កង គឹមហាក់៖ ទោះបី​នៅ​ក្នុង​ស្រុក​មិន​អាច​ធ្វើ​សកម្ម​ភាព​បាន ​ក៏ប៉ុន្តែ​នៅ​​មាន​ស្មារតី​មូលគ្នា​ក្នុង​នាម​សង្គ្រោះ​ជាតិ

បើតាមលោក កង គឹមហាក់ ក្រោយពីគណបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយ ហើយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ជាង ១០០ នាក់ត្រូវបានដកសិទ្ធិមិនឲ្យធ្វើនយោបាយនោះ ទាំងថ្នាក់ដឹកនាំបក្សក៏ដូចជាសមាជិកនៅមូលដ្ឋានមានការព្រួយបារម្ភពីសុវត្ថិភាពរៀងៗខ្លួនដោយសារតែមានការគំរាមកំហែងផង និងការអូសទាញផង។