Kim Kardashian teases 'seriously vulnerable' 'Kardashians' premiere

Kim Kardashian teases 'seriously vulnerable' 'Kardashians' premiere