732 Savannah Dr., Pawleys Island, SC 29585 (MLS #1821267)

732 Savannah Dr., Pawleys Island, SC 29585 (MLS #1821267)