1974 protocol: Envoy urges India to allow religious tourism