Trách nhiệm của các cơ quan cấp giấy chứng nhận thương hiệu