NFO मधील गुंतवणूक ही संधी आहे की धोका?

NFO मधील गुंतवणूक ही संधी आहे की धोका?