Đánh thuế tiêu thụ đặc biệt với điện thoại di động là không hợp lý

Đánh thuế tiêu thụ đặc biệt với điện thoại di động sẽ ảnh tới việc khuyến khích phát triển và ứng dụng công nghệ 4.0