Wednesday Nov 21 MSNBC's "Deadline,"

Wednesday Nov 21 MSNBC's "Deadline,"