Triển vọng dòng vốn FDI năm 2019 khi CPTPP có hiệu lực

CPTPP có hiệu lực sẽ thu hút nhiều doanh nghiệp công nghệ cao và các doanh nghiệp có nguồn vốn cao tới hợp tác và đầu tư tại Việt Nam.