Tạm giữ nhóm thanh niên tụ tập đua xe, cổ vũ đua xe