MC truyền hình chảy máu mũi vẫn tiếp tục dẫn chương trình trực tiếp