Phải đưa vấn đề của DN lên trang đầu trong sổ tay điều hành của lãnh đạo