Dallas Texas visite ya President DiDi Mudogo ya OC Bukavu Dawa asali conference ya kafu kafu na ba ndeko ya Dallas USA basombi ba joueur na Bresil...

Dallas Texas visite ya President DiDi Mudogo ya OC Bukavu Dawa asali conference ya kafu kafu na ba ndeko ya Dallas USA basombi ba joueur na Bresil...