Quảng Bình: Chính quyền tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển