इमर्जन्सी फंड का महत्वाचा आहे?

इमर्जन्सी फंड का महत्वाचा आहे?