Belarus đang tìm cơ hội lập các liên doanh hợp tác đầu tư với Việt Nam