អង្គុយ​ក្នុង​ក្យូស ញ៉ាំ​ទឹក​គ្រឿង​ខ្យង​ផ្ទះ​ម៉ែឡន

ផ្ទះ​ម៉ែ​ឡ​ន ដែល​ទាំង​អ្នក​សៀមរាប និង​អ្នក​ភ្នំពេញ​ល្បី​ថា ជា​កន្លែង​លក់​ម្ហូប​ស្រុក​ស្រែ​ពិតៗ​លក្ខណៈ​គ្រួសារ ជាមួយ​ការ​អង្គុយ​ក្នុង​ក្បូស​កណ្តាល​វាល​ស្រែ ឥឡូវ​នេះ កាន់​តែ​បង្កើន​ស្តង់ដារ​របៀប​រៀប​រយ​ជាង​មុន ដើម្បី​បំពេញ​តម្រូវការ​ភ្ញៀវ ប្រាថ្នា​កន្លែង​អង្គុយ​ស្អាត បែប​ធម្មជាតិ មាន​អនាម័យ និង​ខ្យល់​អាកាស​បរិសុទ្ធ​ល្អ។