Thực phẩm bẩn bị phạt tiền gấp 7 lần giá trị hàng hóa