Hóa đơn điện tử: Cần sự đồng bộ giữa nhà nước và doanh nghiệp