Học sinh nhiễm sán lợn: Cần tìm đúng người đúng trách nhiệm