Cảnh người nước ngoài lừa mua hàng lấy cả xấp tiền 500.000 đồng