Cảnh giác trước thủ đoạn kích động, lôi kéo chống phá các dự thảo luật