Cộng đồng doanh nghiệp sẵn sàng sát cánh cùng chính phủ về cải cách hành chính