Chủ động phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn kích động biểu tình trái pháp luật