Nhà đầu tư cần làm gì trước những biến động mới của thị trường chứng khoán