Doanh nghiệp Việt Nam – Liên Bang Nga: Tôn trọng hợp tác song phương