Thủ tướng: Công chức cần xoá bỏ văn hoá sáng cắp ô đi chiều cắp ô về