Hội nghị xúc tiến đầu tư du lịch tỉnh Bắc Giang: Cơ hội, hợp tác, phát triển