Doanh nghiệp dân tộc sẽ là chủ thể, là cốt lõi của nền kinh tế Việt Nam

Năm 2019 sẽ là năm làn sóng cải cách sẽ được đẩy mạnh và rất nhiều cơ hội sẽ mở ra cho doanh nghiệp từ công cuộc hội nhập, công cuộc cải cách thể chế nhưng có tận dụng được cơ hội đó không lại tùy thuộc vào năng lực cạnh tranh của chính các doanh nghiệp.