2945 Charleston Hwy, Orangeburg, SC 29115 (MLS #43742)

2945 Charleston Hwy, Orangeburg, SC 29115 (MLS #43742)