Doang Nghiệp Quảng Bình Gặp Khó Trong Đầu Tư Nông Nghiệp