Miền Bắc rét kỷ lục, nguy hiểm chết người khi sưởi than đá